,,Fabryka Kompetencji Kluczowych”

W latach 2019- 2021w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie realizowany będzie projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej ,,Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Skierowany jest on do uczniów klas I- VI.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu podstawowym i ponadpodstawowym w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:

  1. Wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe;
  3. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Wsparciem zostanie objętych 47 uczniów Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. Udział uczniów  w projekcie jest bezpłatny.

Wartość całego programu dla naszej szkoły wynosi: 87 600,00 zł. Na wartość projektu składają się:

– koszt zakupu pomocy dydaktycznych: 10 000,00 zł

– koszt prowadzenia zajęć: 77 600,00 zł.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona o zakup sprzętu do prowadzenia zajęć terapeutycznych, mikroskopów, tablety.

W dniach od 4.11.2019r. do 8.11.2019r. szkoła prowadzić będzie  rekrutację uczestników do projektu. Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa   w projekcie „Fabryka Kompetencji Kluczowych” dla Szkoły Podstawowej  im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

Regulamin wraz  z załącznikami dostępny jest na stronie szkoły oraz w sekretariacie szkoły.  Wyniki rekrutacji wywieszone zostaną na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 8.11.2019r.   o godzinie 15.00
 
 

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content